چرا فلش دوربین موبایل به رنگ آبی تغییر کرده است؟

من موبایلم در آب افتاد و وقتی آن را خشک کردم فلش نور دوربین به رنگ آبی تغییر کرد.

Ответ на этот вопрос У меня та же проблема

Это хороший вопрос?

Оценка 0
Добавить комментарий