Введение

Landela umhlahlandlela ukususa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngesitjheleli ukobana ulungise nanyana ujamisele.

Инструменты

No tools required.

Запчасти

Никакие детали не требуются.

 1. Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.
  • Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.

  • Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.

 2. Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.
  • Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.

  • Dosa iimbambo ezimbili zomgqala kude nesitjheleli.

  • Phakamisa amaphini amabili abambene nesakhelelo sepompo nesibambo siyephezulu, kusukela esakhelweleni sepompo.

  • Ngokuya ngegadangweli, yenza mbala bona ulekelela isibambo nehloko ngananyana ngezandla ezintathu.

  • Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko.

  • Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

  • Susa ihloko nesibambo, uzibeke endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

  • Ngokuqina phakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, ngezandla zombili.

  • Thlogomela ukobana ungawisi isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngombana lokho kungona ipompo nesilinda.

  • Sebenzisa isipanere sephayiphu ukulenza ligedle ubungaphezulu bephayiphu esikhuphukeleni.

  • Phakamisa isitjheleli nesikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi.

  • Beka ipompo nentonga bese uyayiqinisa kuzungeza intonga, uyibophe uyiqinise hlangana nepompo nentonga.

  • Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi nesitjheleli ukuvumela bona izithekghe phezu kwentonga kuqina.

  • Gedlisa bese ususa zombili ipompo nentonga bese uminyezele endaweni encani ngokungasikinyeki imbumbulu phezu kwesitjheleli.

  • Susa ingaphezulu lesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, bese uyihlola bona ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

  • Beka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki.

Заключение

Ukuhlanganisa into oyenzele ihloso ethileko, landela ifundiso ngendlela ethoma samva.

One other person completed this guide.

iRobot

Участник с: 24.09.2009

1 Репутация

Автор 623 руководств

Комментариев: 0

Просмотр статистики:

За 24 часа: 0

За 7 дней: 0

За 30 дней: 1

За всё время: 91