Введение

Landela umhlahlandlela ukususa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngesitjheleli ukobana ulungise nanyana ujamisele.

Инструменты

No tools required.

Запчасти

Никакие детали не требуются.

Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.
 • Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.

 • Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.

Добавить комментарий

Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.
 • Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.

Добавить комментарий

 • Dosa iimbambo ezimbili zomgqala kude nesitjheleli.

Добавить комментарий

 • Phakamisa amaphini amabili abambene nesakhelelo sepompo nesibambo siyephezulu, kusukela esakhelweleni sepompo.

Добавить комментарий

 • Ngokuya ngegadangweli, yenza mbala bona ulekelela isibambo nehloko ngananyana ngezandla ezintathu.

 • Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko.

 • Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

Добавить комментарий

 • Susa ihloko nesibambo, uzibeke endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

Добавить комментарий

 • Ngokuqina phakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, ngezandla zombili.

 • Thlogomela ukobana ungawisi isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngombana lokho kungona ipompo nesilinda.

Добавить комментарий

 • Sebenzisa isipanere sephayiphu ukulenza ligedle ubungaphezulu bephayiphu esikhuphukeleni.

Добавить комментарий

 • Phakamisa isitjheleli nesikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi.

 • Beka ipompo nentonga bese uyayiqinisa kuzungeza intonga, uyibophe uyiqinise hlangana nepompo nentonga.

 • Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi nesitjheleli ukuvumela bona izithekghe phezu kwentonga kuqina.

Добавить комментарий

 • Gedlisa bese ususa zombili ipompo nentonga bese uminyezele endaweni encani ngokungasikinyeki imbumbulu phezu kwesitjheleli.

Добавить комментарий

 • Susa ingaphezulu lesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, bese uyihlola bona ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

 • Beka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki.

Добавить комментарий

Заключение

Ukuhlanganisa into oyenzele ihloso ethileko, landela ifundiso ngendlela ethoma samva.

One other person completed this guide.

iRobot

Участник с: 24.09.2009

1 Репутация

Автор 621 руководств

Комментариев: 0

Добавить комментарий

Просмотр статистики:

За 24 часа: 0

За 7 дней: 0

За 30 дней: 0

За всё время: 87