Перейти к основному содержанию

Changes to Ukujamisela ipompo yehlathi yevelifu yenyawo Introduction

Edit by Jeff Suovanen

Правка одобрена автор Jeff Suovanen

Удален
Добавлено
Без изменений
Thing
Foot Valve Valve (Ndembele)
Foot Valve Valve (Ndembele)
Title
Replacing BushBush Pump Foot Valve Valve (Ndembele) Replacement
Replacing BushBush Pump Foot Valve Valve (Ndembele) Replacement
Introduction
This guide will walk you through the procedure to remove the cylinder from the bottom of the pump, then open it up and replace the foot valve, or check it for wear and tear.Ikomba ndlela le izakhambisana nawe ikhombise bona isuswa njani isilinda ukusuka ngaphasi kwepompo, bese uyivule godu ujamiselele ngevelifu yenyawo nanyana uhlole bona ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.
This guide will walk you through the procedure to remove the cylinder from the bottom of the pump, then open it up and replace the foot valve, or check it for wear and tear.Ikomba ndlela le izakhambisana nawe ikhombise bona isuswa njani isilinda ukusuka ngaphasi kwepompo, bese uyivule godu ujamiselele ngevelifu yenyawo nanyana uhlole bona ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.
Conclusion
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.Ukhuhlalisa kuhle godu into eyenzelwe ihloso ethileko landela amagadango alandelako ukubuyela samva.
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.Ukhuhlalisa kuhle godu into eyenzelwe ihloso ethileko landela amagadango alandelako ukubuyela samva.

Руководство по Предпосылкам