Перейти к основному содержанию

Возврат к шагу #21

Редактировать с помощью Jeff Suovanen -

Правка одобрена автор Jeff Suovanen

До
После
Без изменений

Шаг Линий

-[* black] Carefully lower the riser main, horizontally, and place it in a sanitary place, preferably resting above the ground, to prevent contamination.
+[* black] Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli sephayiphu, ukuyaphezulu, bese ubeka endaweni enelanga, kuhle uyisame ngaphezu kwehlabathi, ukuvikela ukusilaphazeka.