Перейти к основному содержанию
Помощь
Редактирование шага 17 —

Notice: You are now editing a prerequisite to the guide you were just viewing. Any changes you make will affect all 3 guides that include this step.

Тип шага:

Перетащите чтобы изменить порядок

Vikela ipetjhe yegadi phezu kwesihlanganisi ukuvikela amanzi bona arhatjheke na innhlanganisi zehlukanisiweko.

Usebenzisa isikrufu sepompo, gedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi fikela amanzi athome ukuthulukela ngaphakathi kwepetjhe yegadi.

Unga gedlisi kuya phambili kufikela amanzi ajame ukuphuma.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.