Skip to main content
Помощь
Редактирование шага 16 —

Notice: You are editing a prerequisite guide. Any changes you make will affect all 3 guides that include this step.

Тип шага:

Перетащите чтобы изменить порядок

Phatha isikrufu sephayiphu amanungu ambalwa ngaphezu kwesihlanganisi egadangweneli.

Usebenzisa isikrufu sephayiphu, uyasikrufulula esigabeni sokuthoma sesikhuphukeli phayiphu edlulisa amanzi ehlanganweni.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.