Перейти к основному содержанию

RepairManifestoTranslations fil

Filipino Translations for the Repair Manifesto written per line. This version is made with brief but concise translations from English to Filipino. That is because correct translations require more words in Filipino. Made October 15, 2017.

The Filipino translations are below the original English transcript. Effort is made to limit words to same quantity as the source but may still exceed due to grammar. I used Google Translate to roughly convert and from that I will apply my native tongue's appropriations. I will try to make it sound short and catchy

Also note, some words in English are better understood in the society as is. That means translation may not be required for such. The downside is that some sentences may sound colloquial.

Transcription notes:

3 lines will be presented. First line is for the original transcript. Second is for the 'shortened' version understood by most Filipino. Third is the formally long version for each line.

English Transcript

 • Shortened Filipino
 • Formal Filipino

(the idea for the formal Filipino is that it may be appended as small sentences below the original words)

Self-Repair Manifesto

 • Manipesto Sariling-Repair
 • Manipesto sa Sariling Pangungumpuni

REPAIR MANIFESTO

 • MANIPESTO SA PAGREPAIR
 • MANIPESTO SA PANGUNGUMPUNI

We hold these truths to be self-evident

 • Mga katotohanang may kaliwanagan
 • Aming pinanghahawakan ang mga katotohanang ito nang may kaliwanagan

If you can't fix it, you don't own it.

 • 'Di mo makumpuni, 'Di mo pagmamay-ari.
 • Kung hindi mo kayang kumpunihin, hindi mo pagmamay-ari

REPAIR IS BETTER THAN RECYCLING

 • REPAIR, HIGIT PA KAYSA PAGRECYCLE
 • REPAIR AY MAS MAHUSAY KUMPARA SA PAGRECYCLE

Making our things last longer is both more efficient and more cost-effective than mining them for raw materials.

 • (this may only require one transliteration)
 • Pagpapatagal sa ating mga gamit ay mas mahusay at mas sulit kumpara sa pagmimina nito para sa raw materials.

REPAIR SAVES YOU MONEY

 • REPAIR AY MAS MATIPID
 • IKA'Y MAKATITIPID SA PAGREPAIR

Fixing things is often free, and usually cheaper than replacing them. Doing the repair yourself saves you money.

 • (this may only require one transliteration)
 • Pagkukumpuni ay kadalasan libre, at karaniwang mura kaysa palitan ng bago. Makatitipid sa sariling pagrepair.

REPAIR TEACHES ENGINEERING

 • REPAIR AY NAGTUTURO NG ENGINEERING
 • MAIMUMULAT KA NG REPAIR SA ENGINEERING

The best way to find out how something works is to take it apart.

 • Pinakamahusay na paraan nang malaman gumagana ang gamit ay sa pag-disassemble
 • Ang pinakamahusay na paraan upang malaman kung paano gumagana ang isang bagay ay sa pagbubuklod ng mga piyesa nito.

REPAIR SAVES THE PLANET

 • REPAIR AY NILILIGTAS ANG ATING MUNDO
 • NILILIGTAS NG REPAIR ANG ATING MUNDO

Earth has limited resources. Eventually we will run out. The best way to be efficient is to reuse what we already have.

 • (this one may only require one transliteration)
 • Earth ay may limitadong yaman. Sa huli tayo'y mauubusan. Muling paggamit sa kung anong mayroon tayo ang pinaka episyenteng paraan.

REPAIR CONNECTS PEOPLE AND THINGS

 • REPAIR AY NAGKOKONEKTA SA TAO AT GAMIT
 • (this may only require one transliteration)

REPAIR IS WAR ON ENTROPY

 • REPAIR AY GIYERA SA ENTROPY
 • REPAIR AY PAGDIMA SA UNTI-UNTI KAGULUHAN (a bit over)

REPAIR IS SUSTAINABLE

 • REPAIR AY SUSTAINABLE
 • (this may only require one transliteration)

WE HAVE THE RIGHT:

 • ATING KARAPATAN:
 • TAYO AY MAY KARAPATAN:

TO DEVICES THAT CAN BE OPENED

 • SA DEVICES NA NABUBUKSAN*

TO REPAIR DOCUMENTATION FOR EVERYTHING

 • SA REPAIR DOCUMENTATION NG LAHAT*

TO REPAIR THINGS IN THE PRIVACY OF OUR OWN HOMES

 • NA MAGKUMPUNI SA SARILI NATING MGA TAHANAN*

TO ERROR CODES & WIRING DIAGRAMS

 • SA MGA ERROR CODE AT WIRING DIAGRAM*

TO CHOOSE OUR OWN REPAIR TECHNICIAN

 • NA MAMILI NA SARILING TAGAREPAIR*

TO NON-PROPRIETARY FASTENERS

 • SA WALANG TATAK NA MGA TORNILYO
 • SA NON-PROPRIETARY NA MGA TORNILYO.

TO REMOVE 'DO NOT REMOVE' STICKERS

 • TANGGALIN ANG 'DO NOT REMOVE' STICKERS*

TO REPLACE ANY & ALL CONSUMABLES OURSELVES

 • PALITAN ANUMAN ANG MAAARING PALITAN
 • PALITAN ANUMAN AT LAHAT NG MAAARING PALITAN (more exact)

TO TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS & FLOWCHARTS

 • SA MGA INSTRUCTION AT FLOWCHART PANGTROUBLESHOOT*

TO AVAILABLE, REASONABLY PRICED SERVICE PARTS

 • SA SERVICE PARTS NA MERON SA TAMANG HALAGA.*

BECAUSE REPAIR

 • DAHIL REPAIR AY*

IS INDEPENDENCE

 • KALAYAAN*

SAVES MONEY & RESOURCES

 • TIPID SA PERA AT YAMAN*

REQUIRES CREATIVITY

 • MAPAGLIKHA
 • KAILANGANG MALIKHAIN

MAKES CONSUMERS INTO DISTRIBUTORS

 • GINAGAWANG MAMAMAHAGI ANG MAMIMILI* (mamamahagi: distributor; mamimili;buyer/consumer)

INSPIRES PRIDE IN OWNERSHIP

 • PUMUPUKAW NG DANGAL SA PAGMAMAYARI*

JOIN THE REVOLUTION WITH IFIXIT.COM

 • SUMAMA SA REBOLUSYON KAMASA ANG IFIXIT.COM*

*one transliteration is enough.

Комментариев: 0

Добавить комментарий

Просмотр статистики:

За 24 часа: 0

За 7 дней: 3

За 30 дней: 6

За всё время: 39