Máy tôi bị màn hình âm lượng che làm sao để tắt nó

Block Image

đây là ảnh tình trạng điện thoại

Ответ на этот вопрос У меня та же проблема

Это хороший вопрос?

Оценка 0
Добавить комментарий