máy tính hư bàn phím Broken computer keyboard

máy laptop hư bàn phím không ghi được

Translation

The laptop's keyboard is damaged and cannot write

Ответ на этот вопрос У меня та же проблема

Это хороший вопрос?

Оценка 0
Добавить комментарий