چگونه فاش دارویی که کار نمیکند تعمیر کرد؟ Fix a USB drive

فاش درایو های من نو هستند اما الان که میخواهم از آنها استفاده کنم باز نمیشود و اطلاعاتی را ذخیره نمیکند و ذخیره شده های قبلی را هم نمیخواند،لطفا راهنمایی کنید؟

Translate Persian - English

How to fix a USB-Drive medicine that doesn't work?

Fash, my drives are new, but now when I try to use them, it doesn't open and doesn't save information and doesn't read the previous ones, please help me?

Ответ на этот вопрос У меня та же проблема

Это хороший вопрос?

Оценка 0

1 Комментарий:

@amirroshani have you checked your USB ports? When you plug anything in, like a mouse or a keyboard or anything, does your computer recognize what you have plugged in?

It may not be your drives but it may be your computer. What Computer is it? What OS (Windows is it) what have you checked?

Translation

@amirroshani پورت های USB خود را چک کرده اید؟ وقتی چیزی را وصل می کنید، مانند ماوس، صفحه کلید یا هر چیز دیگری، آیا رایانه شما آنچه را که به برق وصل کرده اید تشخیص می دهد؟

ممکن است درایوهای شما نباشد اما ممکن است کامپیوتر شما باشد. چه کامپیوتری است؟ چه سیستم عاملی (ویندوز است) چه چیزی را بررسی کرده اید؟

из

Добавить комментарий